Vedtægter for Ærø Jazzfestival


1) Navn og hjemsted

Foreningens navn er Ærø Jazzfestival, med hjemsted på Ærø. Foreningens adresse er hos den til enhver tid siddende formand.

2) Formål

Ærø jazzfestival er en almennyttig forening, som har til formål at afholde koncerter med hovedvægt på en årlig festival med jazzgenren som omdrejningspunkt. Festivalen tilstræber et højt professionelt musikvalg og ønsker hermed at være en væsentligt aktiv for øens beboere samt som et seriøst tilbud til øens gæster. Festivalen ser ligeledes sig selv som bidragyder til forståelsen for kultur og liveoplevelser for børn og unge på Ærø.

3) Medlemskab

Som medlemmer kan optages enhver, som vil arbejde for at gennemføre foreningens formål. Medlemskab kan endvidere tegnes af foreninger, sammenslutninger, virksomheder og organisationer mv., som har interesse i at støtte Ærø Jazzfestival. Medlemsskabet og herunder stemmeret på generalforsamlingen træder først i kraft efter indbetaling af det gældende kontingent for indeværende regnskabsår. Et medlemskab giver ret til en stemme på generalforsamlingen. Bestyrelsen er bemyndiget til at slette medlemmer, der trods påkrav er i kontingentrestance udover 1 måned efter forfald.

4) Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, 3 måneder efter afsluttet jazzfestival og indkaldes med 14 dages ved annoncering i en lokal avis.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1.  Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning
 2.  Bestyrelsens beretning
 3.  Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 4.  Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
 5.  Fastlæggelse af årskontingent for det kommende år
 6.  Behandling af indkomne forslag
 7.  Valg af:
  1. Bestyrelse
  2. Suppleanter
  3. Revisor
 8.  Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Alle afstemninger på generalforsamlingen, bortset fra vedtægtsændringer træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der kan kræves skriftlig afstemning, såfremt dette ønskes af blot 1 medlem. Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes skriftligt til bestyrelsesformanden senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Vedtægtsændringer kan vedtages på en ordinær generalforsamling når det i indkaldelsen er anført at dagsordenen indeholder forslag til vedtægtsændringer.

For at en ordinær generalforsamling, gyldigt kan beslutte vedtægtsændringer kræves mindst at en fjerdedel af foreningens medlemmer er mødt op samt at mindst 2/3 heraf stemmer for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan forslaget til vedtægtsændringen forelægges til afstemning på en efterfølgende indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan godkendes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når et flertal i bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer skriftligt retter henvendelse til bestyrelsen med et motiveret forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæring er fremsat og indkaldes, med mindst 14 dages skriftligt varsel ved annoncering i en lokal avis. Dagsorden skal være indeholdt i indkaldelsen.

5) Bestyrelse

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen som består af formand og 5 til 8 bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen vælger 6 medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår med henholdsvis 3 og 3 medlemmer hvert andet år. Endvidere vælges 2 kritiske revisorer blandt foreningens medlemmer.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges og afgår på lige årstal.

Næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges og afgår på ulige årstal.

Suppleant og revisorer vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær på 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsesmøder afholdes på foranledning af formanden eller på begæring af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede og her iblandt formanden eller næstformanden. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der skrives referat fra bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen udarbejder egen forretningsorden.

Bestyrelsen er bemyndiget til efter behov at kunne nedsætte eksterne udvalg og arbejdsgrupper, mv. til varetagelse af særlige opgaver, dog således at disse arbejder under bestyrelsens ansvar.

Såfremt kassereren udtræder af bestyrelsen inden regnskabsperiodens udløb, udarbejdes et regnskabsstatus for den forløbne periode. Dette regnskab revideres af foreningens revisorer Bestyrelsen kan i påkommende tilfælde vælge at lade foreningens regnskab revidere af en ekstern statsautoriseret eller registreret revisor.

Den til enhver tid siddende formand og kasserer er tegningsberettigede i forhold til foreningens bankkonti og i myndighedsanliggender.

Bestyrelsen har bemyndigelse til i foreningens navn at optage lån eller kassekredit på op til 100.000 kr., som er nødvendig for foreningens drift eller til afholdelse af arrangementer.

Ved underskrift af lånedokumenter forpligtes foreningen ved underskrift af den til en hver tid værende formand og kasserer. Bestyrelsen kan på trods af vedtagelse om afholdelse af en kommende festival, aflyse denne, såfremt det skønnes at det økonomiske grundlag ikke er til stede.

6) Regnskabsperiode

Foreningens regnskabsperiode er 1.oktober – 30.september.

7) Hæftelse

Hverken bestyrelsesmedlemmer eller øvrige medlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtelser.

8) Overskud af foreningens drift

Foreningens overskud udloddes efter bestyrelsens beslutning til velgørende og almennyttige kulturaktiviteter på Ærø

9) Foreningens opløsning

Opløsning af foreningen kan besluttes på en indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig når mindst at en fjerdedel af foreningens medlemmer er mødt op samt at mindst 2/3 heraf stemmer for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan forslaget til opløsning af foreningen forelægges til afstemning på endnu en efterfølgende indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget så kan godkendes med 2/3 af de fremmødtes stemmer på den opløsende generalforsamling. Regler for varsling og afholdelse gælder som anført i §4. Ved opløsning af foreningen udloddes eventuel kapital og andre aktiver efter beslutning ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte på den opløsende generalforsamling.

–0–

Nærværende vedtægter for foreningen Ærø Jazzfestival er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 1. november 2021 og erstatter tidligere vedtægter, dateret 2017.